Jsme tady pro lidi…

Preventivní programy a programy interkulturní výchovy

Při práci s třídními kolektivy pracujeme podle konkrétních potřeb školy a kolektivu žáků.

Lekce jsou v rozsahu dvou vyučovacích hodin pro počet frekventantů do 30 (zpravidla 1 školní třída), programy jsou návazné jak v jednotlivém roce, tak vertikálně v jednotlivých ročnících.

Programy jsou obvykle realizovány dopoledne v prostorách příslušné školy – třídy.

Programy jsou pro všechny věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.

Na zajištění programů se podílejí vždy dva pracovníci, organizace má k dispozici zkušený lektorský tým, který tvoří speciální pedagog, pedagog, psychoterapeut a sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží.

Pracujeme interaktivní formou a využíváme tyto formy práce:

  • řízená diskuse,
  • skupinová práce,
  • hra,
  • výtvarné techniky,
  • psychodrama,
  • modelování situací,
  • nácvik sociálních dovedností a další.

Cena programů je stanovena na základě vzájemné dohody.

Při realizaci programu je pro nás velmi důležitá spolupráce s třídním učitelem, případně s dalšími pedagogy. Po ukončení programu vítáme možnost konzultací s pedagogy, kdy společně hledáme další možnosti jak pokračovat v práci se třídou.

Pokud v rámci programů vznikne potřeba hlubší spolupráce s třídním kolektivem, zajišťujeme po dohodě se školou intervenční programy vedené odborníkem (ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním psychologem) zaměřené na řešení konkrétních situací v kolektivu žáků.

Skip to content